පවුලේ සියළු දෙනා සමගින් අනිවාර්‍යෙන්ම නැරඹිය යුතු... "බියකරුය මේ සසර" ත්‍රිමාණ සජීවීකරණ චිත්‍රපටය විවෘත මහජන ප්‍රදර්ශණයක් ලෙසින් ප්‍රදර්ශණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. __________________________________
මෙම චිත්‍රපටය තායිලන්තයේ DMC බෞද්ධ නාලිකාවෙන් නිෂ්පාදනය කළ සත්‍ය කතාවක් ඇසුරු කර ගත් චිත්‍රපටයකි. ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියෙන් මෙය ඉංග්‍රීසි බසින් හඩකවා තිබේ. කරන ලද පාපී අකුසලයන්හී විපාකය බිහිසුණු නිරයේ විපාක දෙන අයුරු මෙම චිත්‍රපටය තුළින් මනා කොට විදහා දක්වයි. තරුණ දරුවන්ට මෙන්ම වැඩිහිටියන්ටද විශාල ආදර්ශයක් ලබා දෙන මෙම චිත්‍රපටයෙන් අකුසලයන්ගේ විපාකය බිහිසුණු වන අයුරු පැහැදිලි කරයි. මේ වන විටත් බොහෝ පිරිසක් මෙම චිත්‍රපටය නරඹා තම ජීවිතයට යහපත සළසා ගෙන තිබේ. බියකරු සසරේ සැබෑ ස්වභාවය දැක පාපී අකුසලයන්ගෙන් මිදී කුසල් වඩනු කැමති ඔබත් මෙම චිත්‍රපටය නැරඹීමට කැලිෆෝනියාව මහමෙව්නාව අසපුවට පැමිණෙන්න.

Welcome to Mahamevnawa Meditation Monastery of California

 

The Mahamevnawa Meditation  Monastery of California is a branch of Mahamevnawa Meditation Monastery in Sri Lanka. Mahamvenawa California will provide a quiet, peaceful refuge for all humanity (both Buddhists and non-Buddhists alike) with facilities that promote meditation, personal reflection, and spiritual growth. It is our goal to lessen, and inevitably eliminate, the suffering of all beings. We will emphasize the universal teaching of the Buddha that can be applied to modern life. We encourage everyone to take what they can use, nothing more. We offer the following services, free of charge, to members and guests of the Mahamvenawa Meditation Monastery of California.

  • Personal counsel & spiritual guidance

  • Meditation instruction & guidanceAmazon_web_v1

  • Teach Buddhist philosophy & psychology

  • Perform Religious & Cultural Ceremonies


Mahamevnawa (MahA-Meu-Nawa). is a Theravada Buddhist reform movement from Sri Lanka with branches around the globe. It is our vision to establish a Buddhist monastery in California where people of all ethnicities & creeds can master their mind, develop true inner peace and uplift their lives. We started at a temporary location in 2010 and offer a wide range of courses all free of charge and supported by the community. All are welcome to join our Meditation classes and Lectures on Early Buddhist Teachings.

 

 Let's learn Buddhism